Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ak predávajúci a spotrebiteľ uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky rozdielne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Zmluvné strany sa dohodli, že spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke spotrebiteľovi (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať spotrebiteľa.

Predávajúci si vyhradzuje právo na stornovanie objednávky aj v prípade ak objednávateľ pri overovaní správnosti objednávky prestane komunikovať s predávajúcim(neodpovedá na telefón, mail).

Ak objednávateľ zvolí osobný odber ako možnosť doručenia a objednaný tovar si neprevezme do 10 dní od vykonania objednávky.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa 5 týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

Spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu spotrebiteľa, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu, alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet spotrebiteľa určený spotrebiteľom.

Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy spotrebiteľovi kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak spotrebiteľ spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša spotrebiteľ iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

V prípade, že spotrebiteľ nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť spotrebiteľovi.

Všetky vaše osobné údaje sú považované za súkromné a dôverné a uchovávané ich v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, hlavne však so Zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Spotrebiteľ uzavretím zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov.
Spotrebiteľ má právo prístupu ku svojim osobným údajom a právo na ich úpravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Tieto údaje sú bezpečne uložené a samozrejme sa neposkytujú tretím osobám. Výnimkou sú externé dopravné služby a to jedine vtedy, že je to nevyhnutné pre doručenie tovaru klientovi. Osobné informácie sú im podané len v minimálnom, na uskutočnenie zmluvy nutnom rozsahu.

Zmluvné strany sa dohodli, že spotrebiteľ v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že spotrebiteľ v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

V prípade, že chcete účet zrušiť, resp. aktualizovať Vaše osobné údaje, môžete tak urobiť po prihlásení v sekcii Moje nastavenie kliknutím na položku Zrušiť účet. Máte tiež možnosť požiadať o vymazanie Vašich údajov z databázy zaslaním e-mailu s požiadavkou na zrušenie účtu.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu spotrebiteľa, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu, alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

Osobné údaje

Všetky vaše osobné údaje sú považované za súkromné a dôverné a uchovávané ich v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, hlavne však so Zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Spotrebiteľ uzavretím zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov. Spotrebiteľ má právo prístupu ku svojim osobným údajom a právo na ich úpravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Tieto údaje sú bezpečne uložené a samozrejme sa neposkytujú tretím osobám. Výnimkou sú externé dopravné služby a to jedine vtedy, že je to nevyhnutné pre doručenie tovaru klientovi. Osobné informácie sú im podané len v minimálnom, na uskutočnenie zmluvy nutnom rozsahu. Zmluvné strany sa dohodli, že spotrebiteľ v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že spotrebiteľ v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

V prípade, že chcete účet zrušiť, resp. aktualizovať Vaše osobné údaje, môžete tak urobiť po prihlásení v sekcii Moje nastavenie kliknutím na položku Zrušiť účet. Máte tiež možnosť požiadať o vymazanie Vašich údajov z databázy zaslaním e-mailu s požiadavkou na zrušenie účtu.

Záverečné ustanovenia

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru spotrebiteľovi, do dňa doručenia tovaru predávajúcemu.


Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči spotrebiteľovi uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
______________________________________________________________________________

Reklamačný poriadok

1.Úvod
Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti spoločnosti Ivan Strenk - ELEKTRONIKA KUSTEX, Farbiarska 10, 064 01 Stará Ľubovňa a jej zákazníkov v oblasti reklamácií tovaru, vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

2. Záručná doba
Ivan Strenk - ELEKTRONIKA KUSTEX zodpovedá za predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby, ktorá je uvedená v záručnom liste, priloženom k predávanému tovaru. Záručná doba je uvedená v záručnom liste, priloženom k predávanému tovaru a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že k objednanému tovaru neobdržíte potvrdený záručný list, daňový doklad (faktúra) slúži ako doklad na uplatnenie prípadnej reklamácie v záručnej dobe. Záručná doba na tovar poskytuje predajca v zmysle platného Občianskeho a Obchodného zákonníka.

3. Všeobecné reklamačné podmienky
Pri predkladaní tovaru na záručnú opravu musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:

  • je predložený originálny záručný list a kópia daňového dokladu o zaplatení (faktúra)

  • pri reklamácii je nevyhnutné doručiť tovar v originálnom obale, je potrebné priložiť list s aktuálnym dátumom, v ktorom zákazník uvedie nedostatky a vady na tovare

  • tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby, atď.)

  • reklamácia sa nevzťahuje na: prirodzené starnutie výrobku, poškodenie neodbornou manipuláciou alebo mimoriadnou záťažou, výrobok bol použivaný v rozpore s návodom na používanie, ak nebol používaný doporučený spotrebný materiál.

4. Náhrada za neoprávnenú reklamáciu
Pokiaľ pri oprave bude zistená skutočnosť, že závada výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa závada na výrobku neprejaví, je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi náklady spojené s testovaním a manipuláciou (16,60 Eur za každú aj začatú hodinu), alebo budú odberateľovi faktúrované náklady spojené s odstránením vady reklamovaného tovaru a reklamovaný tovar bude vrátený na náklady odberateľa.

5. Povinnosti servisu voči reklamujúcemu

  • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci (reklamujúci) právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.

  • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

  • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

  • Ak sa na výrobku opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčasne, má zákazník počas záručnej doby tiež právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. Opätovný výskyt vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách (v záujme urýchleného vybavenia reklamácie odporúčame, aby kupujúci mal písomné potvrdenie zo servisu o treťom výskyte tej istej vady). Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

  • Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

  • Ak servisné stredisko reklamovaný tovar v záručnej dobe neopraví do 30 dní, výrobok sa považuje za neopraviteľný a platí ustanovenie 8c) (podľa §19 ods.4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

6. Miesto reklamácie
Reklamácia sa vybavuje na adrese: Ivan Strenk - ELEKTRONIKA KUSTEX, Farbiarska 10, 064 01 Stará Ľubovňa . Tel.: 052/4283001-3,  mail: info@kustex.sk